U bent hier

Elke Van Hoof, trekker van het nieuwe welzijnsplan van de VUB

“We moeten een warme organisatie zijn.” Met die ambitie trad Caroline Pauwels verleden jaar aan als rector. Ze herhaalde het in haar speech op de laatste eindejaarszitting, en kondigde in één adem aan dat er in die context een nieuw welzijnsplan zit aan te komen. “Specialiste uit eigen huis” Elke Van Hoof is aangewezen als de trekker. Het wordt een bottom-up verhaal dat de psychologe samen met vertegenwoordigers van het personeel en al wie zich ertoe geroepen voelt, wil schrijven. We hadden een onderhoud met haar en Jan Den Haese van Mens & Organisatie.

 

Doe mee —> Stamina or stress? Sustainable and flexible employability. Op dinsdag 6 februari. Hosted by Elke Van Hoof.

 

Is er wel nood aan een welzijnsplan aan de VUB?
Elke Van Hoof: “Aan onze universiteit zeker. Maar ook aan alle andere universiteiten. De verstoorde work/life-balans is daarbij een van de grote knelpunten, zowel bij het ondersteunend als administratief, technisch en assisterend personeel, en ook bij het academisch personeel, de professoren. Dat ondermijnt het werkplezier, en dat leidt op termijn tot onwelbevinden. Dus ja, er is wel degelijk nood aan een welzijnsplan.”

 

Komt het dan niet wat te laat? Of was de nood aan een welzijnsplan vroeger minder?
Elke Van Hoof: “Nee, maar nu ligt er wel wat meer nadruk op het mentale welzijn. Bovendien is het zeker niet zo dat er vroeger helemaal niets gebeurde. Integendeel, als je kijkt naar de stappen die de VUB in de afgelopen tien jaar gezet heeft, onder meer op het vlak van veiligheid, dan mag je best zeggen dat we al een ruime traditie hebben inzake werken rond welzijn.”

 

Jan Den Haese: “Nu heeft de wetgever ons daar ook een duwtje gegeven. Sinds 2014 verlangt die immers dat we op het vlak van psychosociaal welzijn proactiever worden en we de risico’s op psychosociaal onwelbevinden in kaart brengen. Met het oog op die verplichting hebben we vanuit Mens en Organisatie al in 2013 een bevraging opgestart. Bij de organisatie van die enquête hebben we trouwens Elke leren kennen. Maar ook de vakbonden speelden een belangrijke rol, door tijdens de CAO-onderhandelingen aan te dringen op een studie rond werkdruk bij onze professoren.”

 

In haar nieuwjaarsspeech zei Caroline Pauwels dat de universiteit nog op zoek was naar andere academici om te helpen het welzijnsplan op te stellen. Zijn er al namen bekend?
Elke Van Hoof: “Meteen na de speech van Caroline hebben er zich inderdaad al een aantal mensen spontaan aangemeld. Dat vond ik natuurlijk super. Maar niet iedereen was aanwezig op de nieuwjaarszitting, dus er komt zeker nog nog een brede call naar iedereen die het idee genegen is en zich kandidaat wil stellen om mee te werken aan het welzijnsplan. Overigens vindt er op dinsdag 6 februari een Crosstalks-event rond duurzaam en flexibel werken plaats in de gebouwen van Pfizer op Pleinlaan 17, tegenover de Etterbeekse campus. Aansluitend daarop, na de receptie en in de namiddag, is er een brainstormsessie over welzijn op de universiteit waarop ik iedereen die zich daarvoor wil inzetten van harte uitnodig. Dus aan iedereen die zich geroepen voel: kom af! Ik ben heel benieuwd naar jullie ideeën.”

 

Is er een deadline voor de aflevering van het welzijnsplan?
Jan Den Haese: “Daar zijn we opnieuw gebonden aan de wetgeving. Het welzijnsplan kadert in een globaal preventieplan met een horizon van vijf jaar. Ook momenteel loopt er een wettelijk preventieplan, dat eindigt in 2018. Het welzijnsplan dat nu wordt opgestart past in het komende preventieplan, dat naast welzijns- en psychosociale aspecten ook nog 4 andere andere domeinen beslaat, namelijk de fysieke gezondheid, de werkomgeving, de ergonomie en de veiligheid van de werknemers. Daarom ook dat in het opstellen van dat preventieplan ook een belangrijke rol is weggelegd voor ons Comité Preventie en Welzijn op het Werk.”

 

Hoe blijft het personeel op de hoogte van de voortgang van het welzijnsplan?
Elke Van Hoof: “Een goede vraag. Op het moment zijn nog niet alle elementen van het operationele aspect helder. Maar zoals gezegd, houden we op dinsdag 6 februari na het Crosstalks-event een open brainstorming. We gaan daar uiteraard een verslag van maken, en we zullen bij een volgende stap ook altijd aangeven waar we staan, en welke tools en ondersteunende maatregelingen er op de universiteit al aanwezig zijn, zodat we tijdens de verschillende denkmomenten die er nog komen alle elementen ter beschikking hebben om effectief mee te bouwen aan het plan. In dat opzicht is het misschien belangrijk te melden dat we meer naar de zomer toe ook een formeel forum organiseren, waarop we apart nog de medewerkers van de universiteit willen uitnodigen teneinde meer input van hen te verkrijgen. Het wordt een van de vele momenten die we daarvoor inplannen.”

 

Geef de verantwoordelijkheid om zo’n welzijnsplan te trekken niet teveel stress?
Elke Van Hoof (lacht): “Nee hoor! Stress is mijn expertisedomein en ik vind het fantastisch dat te vertalen naar de praktijk en in mijn eigen organisatie. Bovendien heb ik een mandaat gekregen om er tijd aan te besteden, zodat mijn andere activiteiten niet in het gedrang komen. De universiteit toont daar trouwens mee aan hoe belangrijk ze het welzijn van haar medewerkers vindt. Plus, ik kan rekenen op de ondersteuning en de expertise van de mensen die al langer betrokken zijn bij het welzijn van de medewerkers, waaronder Jan, Rika, Christel, onze vertrouwenspersonen en vakbondsvertegenwoordigers. Ik sta er heus niet alleen voor. Maar ik hoop natuurlijk dat er zich nog meer ambassadeurs – mensen die het welzijnsplan mee vorm willen geven - zullen melden.”

 

Doe mee —> Stamina or stress? Sustainable and flexible employability. Op dinsdag 6 februari. Hosted by Elke Van Hoof.