U bent hier

Pierre Gurdijan, voorzitter van de Franstalige Université Libre de Bruxelles (ULB) pleit in De Tijd voor één universiteit in de hoofdstad. Dat zou zowel voor Vlaan­de­ren, Wal­lo­nië, Brus­sel als België een on­ge­loo­flijke meer­waar­de zijn. “The Free Uni­ver­si­ty of Brus­sels is een evi­den­te sa­men­wer­king,” besluit hij. Caroline Pauwels, rector van de VUB, treedt hem hierin bij.

 

Het volledige interview met Pierre Gurdijan kan je lezen in De Tijd Online (betalend).

 

Pierre Gurdijan in De Tijd: “We wil­len ons als Frans­ta­li­ge uni­ver­si­teit in Brus­sel niet tot een be­paal­de ge­meen­schap be­per­ken. We delen met de VUB de­zelf­de ge­schie­de­nis en de­zelf­de waar­den. We heb­ben ge­meen­schap­pe­lij­ke En­gels­ta­li­ge pro­gram­ma’s, leer­stoe­len en on­der­zoeks­in­sti­tu­ten zoals het Brus­sels Stu­dies In­sti­tu­te. Die sa­men­wer­king kan nog ver­der gaan.”

 

Gurdijan: “Stra­te­gisch ge­zien is het lo­gisch dat beide universiteiten op termijn samensmelten. We zou­den als uni­ver­si­teit in de Eu­ro­pe­se hoofd­stad meer slag­kracht heb­ben op in­ter­na­ti­o­naal vlak. Als we op onder­zoeks­vlak de sterk­tes van beide uni­ver­si­tei­ten com­bi­ne­ren, sprin­gen we met­een hon­derd plaat­sen in de in­ter­na­ti­o­na­le ran­kings. Op on­der­wijs­vlak kun­nen we meer in­ves­te­ren in meer­ta­lig on­der­wijs vanaf de eer­ste jaren. The Free Uni­ver­si­ty of Brus­sels is ei­gen­lijk een evi­den­te sa­men­wer­king.”

 

“Als de VUB en de ULB daar samen hun schou­ders onder zet­ten, hoop ik dat we in de po­li­tie­ke we­reld de no­di­ge steun kun­nen mo­bi­li­se­ren. Eén uni­ver­si­teit in de hoofd­stad zou zowel voor Vlaan­de­ren, Wal­lo­nië, Brus­sel als België een on­ge­loo­flijke meer­waar­de zijn.”

Ik hoop dat we in de po­li­tie­ke we­reld de no­di­ge steun kun­nen mo­bi­li­se­ren
-
Pierre Gurdijan