U bent hier

In november 2018 zal de Europese Commissie een nieuwe langetermijnstrategie voorstellen met betrekking tot hoe de EU van plan is de langetermijndoelstellingen onder het klimaatakkoord van Parijs in te vullen. Dit akkoord verwacht een netto-nuluitstoot van broeikasgasemissies tegen de tweede helft van de twintigste eeuw. 

 

Voor de energie-intensieve industrieën (EII’s) vormt die langetermijndoelstelling een enorme uitdaging. Nieuwe technologie met radicaal minder broeikasgasemissies zal verder moeten ontwikkeld worden en bijkomende ondersteunende infrastructuur (inclusief veel hernieuwbare elektriciteit) zal moeten gebouwd worden. Daarenboven concurreren deze sectoren (bijv. staal, chemie, cement) op wereldvlak. Beleid dat daar geen rekening mee houdt, riskeert een verlies aan competitiviteit te veroorzaken, hetgeen nieuwe investeringen in lage-koolstoftechnologie zal bemoeilijken.
 
 
Voor het eerst hebben 11 Europese EII’s samen een visie ontwikkeld als bijdrage tot de EU-langetermijnstrategie. Het Institute for European Studies aan de Vrije Universiteit Brussel kreeg de opdracht deze bijdrage te ontwikkelen, die op 26 september werd gepubliceerd: ‘Industrial Value Chain: A Bridge towards a Carbon Neutral Europe’. Dit rapport omschrijft hoe een transitie naar een CO2-neutraal Europa enkel slaagkansen heeft als er een nieuwe, geïntegreerde Europese industriële strategie voor EII’s komt. De auteurs identificeerden negen sleutelelementen die voor een stabiele, ondersteunende regelgeving kunnen zorgen die nodig is om EII’s met succes te laten transformeren naar een lageuitstooteconomie, terwijl ze tegelijkertijd de productie van hun basismaterialen in Europa op peil kunnen houden. De onderzoekers die meewerkten aan dit rapport, voerden onder andere een gedetailleerde screening uit van de technologieën van meer dan 80 lage-CO2-technologieopties en namen bovendien 43 roadmaps en studies onder de loep in alle betrokken EII’s.
 
 
“Dit gezamenlijke initiatief van 11 energie-intensieve sectoren is van gigantisch belang voor het bereiken van de langetermijn-klimaatdoelstelling in Europa”, stelt Tomas Wyns, onderzoeker aan het Institute for European Studies van de VUB en co-auteur van het rapport. “Samen zorgen zij vandaag immers voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen op ons continent. Met behulp van een ambitieus en Mission Oriented industriebeleid in de EU en haar lidstaten is echte verandering mogelijk en dit rapport is in die context een serieuze stap om daar invulling aan te geven.”