U bent hier

Op de vorige VUB-studentenraad werd Daniel Van Den Broecke verkozen als nieuwe voorzitter 2017-18. Wat zijn zijn plannen?

During the last VUB student council Daniel Van Den Broecke was elected as the new chairman for 2017-18. The full programme of the student council will be discussed as a group during the summer, but Daniel wants to continue investing in visibility and the relationship with the VUB community. “A lot of students still do not feel involved in the university”, he argues.

 

Je leest het goed: 2017-18. Tot de start van het volgend academiejaar behoudt de huidige studentenraad zijn volledige bevoegdheden.  Toch werd op 17 mei de nieuwe studentenraad al geïnstalleerd. Deze voortijdige installatie gebeurt kort na de verkiezingen om de nieuwe ploeg de kans te geven zich tijdens de voorafgaande maanden in te werken in de dossiers die hen te wachten staan. Welke krijgen voorrang?

 

Tijd voor een kennismaking!

Daniel hoopt volgend jaar zijn BRUFACE Master of Science in Chemical and Material Engineering af te ronden. Wetende wat een voorzitter als takenpakket te verwerken krijgt, begint hij dus aan een dappere queeste. Naast het voorbereiden en leiden van de studentenraadsvergaderingen zal hij immers ook in de Raad van Bestuur zetelen. Niet dat die zo dikwijls samenkomt, maar wie alle dossiers op die agenda doorgronden wil, heeft makkelijk een volle week vooraf nodig. Volgend jaar zal hij ex officio ook zetelen in de BAST (de studentenraad van de UAB-associatie), de Kunst advies commissie én in de UAB-sportraad en zijn overlegplatform.

 

Zijn bakje is dus meer dan gevuld. Daniel is echter wel één en ander gewoon. Reeds vanaf zijn 2de Ba zat hij in het bestuur van de Polytechnische Kring, een meer studentikoze carrière die hij in ‘15-‘16 afsloot als Praeses. Sinds ‘16-‘17 zat hij dan in de Studentenraad, en was van daaruit afgevaardigd naar de Universiteitsraad, de Academische Raad en de Gebouwencommissie.

 

“Ik vind het prachtig hoe de inspraak van de studenten op de VUB naar waarde geschat wordt, meer dan aan de andere universiteiten”, kijkt Daniel het volgende jaar reikhalzend tegemoet. “De Rector benadrukt dit herhaaldelijk en stelt zich zeer luisterbereid op.” Daniël ziet dan ook veel potentieel, maar benadrukt wel dat het initiatief van de studenten zelf zal moeten komen.

 

“We zullen de beleidslijnen voor volgend jaar met de hele ploeg vastleggen tijdens een weekend op verplaatsing”, wil Daniël niet voor zijn beurt spreken. “Wat ik zeker wél wil realiseren is een verhoogde aandacht voor studentenparticipatie en deelname aan het bestuur. Het is niet nodig dat de vele mandaten in raden en commissies enkel door studentenraadsleden worden ingevuld. We willen dus meerdere studenten betrekken. Dit zou ook de druk op de studentenraad kunnen verlichten. Net zoals de halftijdse jobstudent ons kan ondersteunen.”

 

“Ik hoop ook dat de reeds genomen beslissingen om het statuut van de vertegenwoordigers aantrekkelijker te maken hun vruchten zullen afwerpen”, kaart Daniël de dalende trend van studentenbetrokkenheid aan. “De grote massa studenten voelt zich steeds minder betrokken bij het reilen en zeilen van onze instelling. De onderwijsevaluaties en de moeizame opkomst bij de verkiezingen zijn daar ernstige voorbeelden van. Het is echt zaak de studenten opnieuw te overtuigen dat hun stem meetelt en dat ze die niet enkel mogen maar vooral moeten gebruiken.”

 

Verder zal ook blijvend veel aandacht moeten gaan naar VVS. De Vereniging van Vlaamse Studenten is de officiële spreekbuis voor de minister. “Daar moet de stem van de VUB studenten luider klinken dan haar soortelijk gewicht. We kunnen daar echt VUB-specifieke accenten leggen”, vindt Daniël.

 

“Het stemt ook me hoopvol dat er nogal wat nieuwe raadsleden verkozen werden”, besluit Daniël. “Waarschijnlijk is daardoor de continuïteit voor de komende jaren gewaarborgd. Samen met dit nieuwe team willen we in hoofdzaak de drive en het goede werk van onze voorgangers gaande houden.”

 

We wensen Daniel en alle raadsleden alvast veel succes.

 

Auteur: Steph Feremans